İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME KARARINI TANIMIYORUZ!

22 Mart 2021

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME KARARINI TANIMIYORUZ!
 
Bir gece ansızın Cumhurbaşkanı’nın tek taraflı imzası ile Resmi Gazetede yayınlanan kararla İstanbul Sözleşmesinin feshedildiğini öğrendik.Bizler kadınların yaşam haklarının yok sayılarak alınan sözleşmeden çekilme kararını tanımıyoruz.
Bilindiği üzere İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin olarak 2011 yılında Türkiye’nin öncü ve ilk imzacı olmakla övündüğü, kadına yönelik şiddeti insan hakları ihlali sayan ilk sözleşmedir. Nitekim sözleşmenin bütününde kadına yönelik şiddeti önleme,şiddet mağduru kadınları koruma,şiddet faillerini etkili soruşturma ve kovuşturmalar sonucu caydırıcı cezalarla cezalandırma ve şiddete karşı bütüncül politikaların hayata geçirilmesi düzenlenmiştir.Sözleşme bu bağlamda taraf devletlere birtakım yükümlülükler yüklemiştir.
Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulamadığından nerdeyse her gün 3 kadın katledilmektedir.Kadın cinayetlerinin, tacizin, tecavüzün,toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gün be gün arttığı Türkiye’de Cumhurbaşkanının kararı ile İstanbul Sözleşmesinden çekilmek hukuki ve kanuni olmadığı gibi kadının özgür yaşam mücadelesinde devletin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyeceğinin de açıkça ilanıdır. Bu ilan Türkiye’nin evrensel insan hakları standartlarından kopması, demokrasiyi yadsıması ve eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı gibi temel ilkelerden vazgeçmesi anlamına gelmektedir.
Yıllardır dilimize pelesenk olan kadına yönelik şiddetin politik olduğu söylemi Cumhurbaşkanının sözleşmeden çekilme kararı pratiğiyle bir kez daha somutlaşmıştır. Devlet toplumun bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yükümlülüğünü yerine getirmediği sürece kadına şiddet sona ermeyecek ve şiddet politik olmaya devam edecektir.  İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanarak şiddetsiz bir toplum inşasının teminatıdır.
Belirtmek gerekir ki İstanbul Sözleşmesi, insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti, önlemek, mağduru korumak amacıyla TBMM tarafından kabul edilmiş olup,normlar hiyerarşisine göre kanunların üstünde olan uluslararası bir sözleşmedir. Anayasanın 104. Maddesine göre insan haklarına ilişkin bir uluslararası sözleşmenin feshi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirilemez; bu sebeple yürütme erki tarafından yasama yetkisi kullanılarak verilmiş fesih kararı YOK HÜKMÜNDEDİR.
Ayrıca, 15.07 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan  "Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde" Cumhurbaşkanına Uluslararası Sözleşmeleri “feshetme yetkisi” verilmemiştir.
Yine belirtmek gerekir ki İstanbul Sözleşmesi’nin “Sözleşme’nin feshi” başlıklı 80. maddesine göre Sözleşme’nin feshedilebilmesi için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirimde bulunulması gerekmektedir. Sözleşme’nin feshi, bildirimin Genel Sekretere ulaşmasından itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla 24 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir.
Ancak biz bu kararı yetki gaspı ile verildiği için değil ulusal ve uluslararası kadın mücadelesi sonucunda kazanılmış ve tanınmış haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğimiz için tanımıyoruz.Kadınların hayatı ve güvenliği, hak ve özgürlükleri her türlü siyasetin üstünde olup hiçbir politik hesaba kurban edilemeyecek kadar önemlidir.
Anayasayı, uluslararası sözleşmeleri, İHAS ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayanların bir gece yarısı biz kadınların mücadelesini ve iradesini yok sayan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesinden, kazanımlarımızdan, haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz.
Temel hak ve özgürlüklerini kullanmak, demokratik bir hukuk devletinde eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek isteyen herkesi İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Bizler Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak hala yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesinin amasız fakatsız etkin bir şekilde uygulanması,kadına şiddetin son bulması için mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.
 
 
                                                             VAN BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 381 - Çoğul : 1499 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 667901 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2742034 ]|-