VAN AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ(VAOB)TOPLANTISI VE...

19 Haziran 2020

VAN AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (VAOB)

18.06.2020 TARİHLİ TOPLANTISI VE SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

Demokratik ve evrensel hukukun üstünlüğü ilkesi ile çağdaş bilimsel değerler ışığında bir kent kültürünü oluşturmak, edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden akademik meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliği ile daha kapsamlı çalışmalar yaparak kentimize faydalı hizmetler üretmek, kentimizde barış  özgürlük dostluk ve kardeşlik anlayışını pekiştirmek, sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefi ile bütünleştirmek, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak amacıyla Van Diş Hekimleri Odası, Van-Hakkâri Tabip Odası, Van-Ağrı-HakkâriSMMM Bölge Odası, Van-Bitlis-Hakkâri Eczacı Odası, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve Van Barosu’nun katılımlarıyla 18.06.2020 tarihinde Van Barosu Av. Tahir Elçi Konferans Salonu’nda toplanarak aşağıda yazılı kararlarların alındığını ve Akademik Meslek Odaları’nın ve Baroların yapısını değiştirmeye yönelik yapılacak olan yasa tasarısına ilişkin görüşlerimizi kamuoyunadeklare ediyor, pandemi sürecinde ve pandemi ile mücadelede kaybettiğimiz yurttaşlarımız ve sağlık emekçilerini saygı ve minnetle anıyoruz. 

 

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda;

 

1- Merkezi ve Yerel Yönetimler, Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları, Üniversite ve Demokratik Kitle Örgütleriyle; İnsan Hakları, Demokrasi, Hukukun üstünlüğü  Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri doğrultusunda iletişim ve iş birliğini geliştirmek için katkı yapmak,

 

Akademik Odalar Birliğini oluşturan Odaların çalışma ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması ve koordinasyonuna destek vermek, Ortak çalışmalar ve açıklamalar yaparak kamuoyunun bilgilenmesi ve oluşumunu sağlamak,

 

VAOB un verimli, etkin ve saygın bir platform olarak VAN kamuoyunca tanınmasını sağlamak amacıyla Van Akademik Odalar Birliği’nin 18.06.2020 tarihi itibariyle kurulmasına, birliğin katılımcılar tarafından belirlenen bir tüzüğünün hazırlanmasına,

 

2- Van Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Sekreterya görevinin Van Barosu Başkanlığı tarafından yürütülmesi, birlik toplantılarının her ayın ilk haftası içerisinde gerçekleştirilmesine karar verilmiş,

 

3- İktidarın, Baroların ve Meslek Odaları’nın temel yasalarını değiştirerek etkisizleştirme düşüncesine ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan ortak düşünce ve iradenin kamuoyuyla paylaşılması değerlendirilmiştir.

 

Akademik Meslek Odaları’nın ve Baroların Yapısını Değiştirmeye Yönelik Yapılması PlanlananYasa Değişiklikleri Hususunda Görüşlerimiz;

 

Hukuk devleti ve evrensel hukuk kurallarının tüm kurumlarıyla işler halde olması, hukuk devletlerinin ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı ve yönetim erkinin varlığıyla mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avukatlık Kanunu ve Meslek Odalarına ilişkin yasal düzenlemelerle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına meslek mensuplarının sorunlarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin ve ahlakını korumakla birlikte hukukun üstünlüğü ile insan hak ve özgürlüklerini toplum yararına korumak ve işler hale getirmek görevi yüklenmiştir. 

Kamu idaresinin bir parçası olan Barolar ve Akademik Meslek kuruluşlarının ülkenin yönetiminde ve ülke politikalarının oluşturulmasında kendilerini ifade edebilmeleri de demokrasinin ve evrensel hukuk ilkelerinin bir gereğidir.Akademik Meslek Odaları’nın ve Baroların yapısının değiştirilmesine yönelik düşünceyle aslında yurttaşların temel hak ve özgürlükleri ile toplum yararı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmakta, yurttaşların örgütsüz ve güvencesiz bırakılması amaçlanmaktadır. Barolardan, TMMOB ve TTB ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş dahi alınmadan ve Barolar ve Akademik Meslek örgütlerini etkisizleştirme, toplumla bağlarını koparıp kamu yararına çalışmalar yapmalarını engellemeye yönelik bu yasa tasarısı da bu düşüncenin açık göstergesidir. 

 

Tüm Dünyanın ve ülkemizin COVİD-19 salgını ile mücadele ettiği, vatandaşlarımızın ve meslektaşlarımızın ağır ekonomik şartlarda ayakta durmaya çalıştığı bir dönemde Akademik Meslek Odaları’nın ve Baroların yapısının değiştirilmesine yönelik düşüncenin ve bu yöndeki iradenin geriçekilmesi, yaşanan salgın süreci atlatıldıktan sonra yapılacak değişikliklerin Baroların, Meslek Odaları’nın, ilgili kurum ve kuruluşların ve akademisyenlerin dâhil edileceği bir süreçte istişare edilmesi, tamamen bilimsel ve geleceğe ışık tutacak, evrensel hukuk kurallarının esas alındığı bir sürecin işletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gücünü ve demokratik yapısını Anayasa’dan ve halkımızdan olan Akademik Meslek Odaları ve Barolar olarak; Bizlere sorulmadan hazırlanarak dayatılan yasa değişikliklerini kabul etmeyeceğimizi, bu haliyle tartışılmadan çıkartılacak bir yasanın toplum için çok ağır sonuçlarınınolacağını, Meslek Odaları’nın ve Baroların yapısının değiştirilmesine karşı halkımız vemeslektaşlarımız ile birlikte dayanışma içinde olacağımızı  kamuoyuna saygıyla duyururuz. 18.06.2020

 

 

VAN DİŞ HEKİMLERİ ODASI

VAN-HAKKÂRİ TABİP ODASI

VAN-AĞRI-HAKKÂRİ SMMM BÖLGE ODASI

VAN-BİTLİS-HAKKÂRİ ECZACI ODASI

TMMOB VAN İL KOORDİNASYON KURULU

VAN BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

VAN BAROSU


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 21 - Çoğul : 84 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 514755 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2169499 ]|-