14.12.2019 TARİHİNDE RESMÎ GAZETEDE YAYINLANAN...

24 Aralık 2019

14.12.2019 TARİHİNDE RESMÎ GAZETEDE YAYINLANAN ETİK KURALLARA İLİŞKİN BAROMUZ AÇIKLAMASI

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar" 14.12.2019 Tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmış, içeriği incelendiğinde Şer’i Hukukun referans alındığı görülmüştür.

Toplumun her kesiminin demokratik, eşitlikçi, çoğulcu ve çağdaş temeller üzerine kurulu bir hukuk devletinin varlığı üzerinde konsensüsün oluşmasına inandığı bir dönemde şer’i hukuku, ülkenin resmî gazetesinde, etik kurallar adı altında topluma enjekte etmeye çalışmak en hafif deyimiyle ülkeyi felakete götürmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. 

Ülkede yaşayan tüm bireylerin, tüm ülke halklarının demokratik bir anayasa talepleri varken ve talebin artık kaçınılmaz olarak gündeme alınarak bu doğrultuda düzenlemeler yapılması gerekiyorken, yürürlükte olan Anayasa’ya ve Anayasa’nın ruhuna aykırı olarak yapılan bu düzenleme kabul edilebilir değildir. 

Türkiye’nin geleceği; çağdaş, eşitlikçi, evrensel hukuk kurallarının tam egemen olduğu demokratik bir Anayasa’nın kurulması üzerinedir. Halihazırda yetersiz olan ve halen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi seviyesine dahi ulaşmayan ulusal mevzuatın ve Anayasanın daha da geriye götürülerek, ülkede şer’i hukukun egemen kılınmaya çalışılması ve bu kuralların Resmî gazetede yayınlanması ülkenin geleceğine yönelik kaygıları da giderek artırmaktadır. 

Aslolan tam demokratik, çağdaş ve eşitlikçi bir Anayasadır. Aslolan mevcut haliyle dahi son derece yetersiz olan ve ülkede yaşayan tüm halkların hakkını koruyamayan Anayasa’da, yapılacak olan değişikliklerin ivedi olarak yapılması, toplumu ötekileştiren ve kutuplaştırmayı arttıran nefret dilinden uzaklaşılması, kişilerin inanç özgürlüklerinin hiç bir baskıya maruz kalmadan korunabilmesi ve tam güvence altına alınabilmesi, kayyum atamaları, ifade özgürlüklerinin engellenmesi, OHAL KHK’ları ile çalışma hürriyeti ve en tabi yaşam hakkı gibi her gün yaşadığımız Anayasa ihlallerine son verilmesi, ülkeyi geleceğe taşıyacak evrensel hukuk kurallarının tam egemen olduğu bir Anayasa’nın ülkede yaşayan tüm halkların uzlaşısıyla hayata geçirilmesidir.  

Van Barosu olarak ülkede yaşayan tüm halkların inanç özgürlüklerine her zaman saygı duymayı esas alarak hareket edeceğimizin, hiç bir ayrım gözetmeksizin inanç özgürlüğü ihlal edilen her bir yurttaşımızın yanında olacağımızın ve ülkeyi geriye götürecek şer’i hukuka dair düzenlemelerin de her zaman karşısında olacağımızın bilinmesini istiyor, ülkenin sıkışıp kaldığı bir dönemde, bu paradigmadan çıkışın yolu olan; 
“çağdaş, demokratik ve çoğulcu bir Anayasa’ya geçiş” taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 

Van Barosu Başkanlığı


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 658 - Çoğul : 2759 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 520950 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2199323 ]|-